Haudan hallinta

Hautaustoimea ohjaa kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja hautaustoimilain lisäksi terveydensuojelulaki ja terveydensuojeluasetus. 

Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) hoitaa koko Suomen alueella hautaustoimilaissa (457/2003) tarkoitetut lupa- ja valvonta-asiat.

Haudanhallintaa koskevissa asioissa tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen toivakan.seurakunta@evl.fi

Haudan hallinta-aika

Seurakunta luovuttaa kuolemantapauksen yhteydessä haudan määräajaksi. Hautaoikeuden voimassaoloaika on 25 vuotta. Hallinta-aikaa jatketaan hautauksen yhteydessä siten, että jokaisen hautauksen jälkeen hallinta-aikaa on jäljellä 25 vuotta. Hallinta-aikaa voi pidentää myös ilman hautausta 10 tai 25 vuotta.

Hallinta-ajan jatkamiseen ei tarvita erityistä hakemusta. Hallinta-ajan päättymisestä ilmoitetaan kirjeellä, jos haltijan osoitetiedot ovat seurakunnalla, tai osoitetietojen puuttuessa haudalle asetetulla tiedotteella ja kuulutuksella.

Haudan haltija

Haudanhaltija toimii yhdyshenkilönä suvun ja seurakunnna välillä. Hän vastaa haudan hoidosta ja edustaa omaisia hautaa koskevissa asioissa. Hautaoikeuden haltijan voi ilmoittaa seurakuntaan lomakkeella kolmen kuukauden kuluessa hautauksesta. 

Kirkkolain 17 luku 3§ mukaan hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita voidaan haudata hautaan, sekä käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa siten kuin hautaustoimilaissa sekä tässä laissa ja sen nojalla säädetään tai määrätään.

Hautaoikeuden haltijasta ja siitä ketään hautaan voidaan haudata, sovitaan hautaa luovutettaessa. Jos sopimusta ei ole tehty vuoden kuluessa haudan luovutuspäivästä tai jos tehtyä sopimusta ei voida olosuhteiden muuttumisen johdosta noudattaa, hautaoikeuden haltijaksi tulee vainajan leski tai, milloin leskeä ei ole taikka hänkin on kuollut, ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset. Jos heitä on useita, heidän on valittava hautaoikeuden haltija edustamaan heitä hautaa koskevissa asioissa. Hautaoikeuden uudesta haltijasta on ilmoitettava hautaustoimesta vastaavalle seurakunnan viranomaiselle.

Jos ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset eivät ole voineet sopia hautaoikeuden uudesta haltijasta, kirkkoneuvosto voi määrätä hautaoikeuden haltijan ja antaa etusijan paikkakunnalla asuvalle tai sille, joka on huolehtinut haudan hoidosta.

Lisätietoja haudan hallinnasta ja hautaoikeudesta täältä.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilöstä sovitaan hautajaisjärjestelyjen yhteydessä. Yleisimmin haudan yhteyshenkilöksi jää henkilö, joka on hoitanut viimeisimmän hautauksen järjestelyt.

Yhteyshenkilölle tiedotetaan hautaa koskevista asioista.

Haudasta luopuminen

Hallinta-ajan jatkaminen ei ole pakollista ja haudasta voi halutessaan myös luopua. Hautaoikeuden haltijan tulee täyttää hautapaikan luovutuslomake, jolla hauta luovutetaan seurakunnalle. Samalla voi luopua myös hautamuistomerkistä.