Seurakunnan viikkoilmoitukset (= kirkolliset) löydät jatkossa täältä.

Uutislistaukseen

30.10.2020 - Koronapandemiaan liittyvä toimintaohje Lapuan hiippakunnan seurakunnille

31.10.2020 18.37

30.10.2020
Koronapandemiaan liittyvä toimintaohje Lapuan hiippakunnan seurakunnille

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 23.10.2020 kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopii-rien kuntien alueella kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Osallistujia saa olla enemmän, mikäli tilaisuuden turvallisuus voidaan varmistaa noudattamalla Ter-veyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta - linkki toimintaohjeen lopussa.
Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kiellettyjä ovat yli 10 hengen tilaisuudet. Edellä mainittua turvallisuusohjetta noudattaen voidaan kuitenkin järjestää 11–50 hengen tilaisuuksia.

Aluehallintoviraston määräykset ovat voimassa ajalla 1.11.–30.11.2020.

Seurakuntia kehotetaan noudattamaan aluehallintoviraston määräyksiä sekä seuraamaan tarkasti sairaanhoitopiirien suosituksia. Lisäksi on huomattava, että kaupungit ja kunnat voivat antaa aluet-taan koskevia määräyksiä tai suosituksia. Seurakunnan ei ole omilla päätöksillään syytä rajoittaa toimintaansa enempää kuin mikä on viranomaisohjeiden valossa välttämätöntä.

Tilaisuuksien turvallisuus

Seurakunnan tilaisuuksiin saa osallistua vain täysin oireettomana. Tämä on tilaisuuksiin osallistu-misen ehdoton edellytys ja koskee sekä seurakuntalaisia että työntekijöitä. Kaikissa tilanteissa tulee noudattaa 1–2 metrin turvavälejä. Käsien pesuun ja desinfiointiin on tarjottava mahdollisuus. Seurakuntien tilaisuuksiin osallistuville ja seurakunnan tiloissa asioiville suositellaan vahvasti kas-vomaskin käyttöä. Alle 15-vuotiailta maskin käyttöä ei edellytetä. Mikäli seurakunnissa järjestetään ruoka- tai kahvitarjoiluja, niissä on noudatettava hygieniaa ja turvaetäisyyksiä koskevia ohjeita. Seurakuntien työntekijöiden tulee ohjata seurakuntalaisia turvallisuuskysymyksissä.

Jumalanpalvelukset
Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ovat kirkon hengellisen elämän sydän. Jumalanpalve-lukset on mahdollista pitää messuina tai sanajumalanpalveluksina. Seurakuntalaisella tulee olla mahdollisuus olla fyysisesti läsnä jumalanpalveluksissa, mutta osallistujamäärä rajoitetaan aluehal-lintoviraston määräyksen mukaisesti. Suurissa kirkkotiloissa tilaisuuksien turvallisuus voidaan var-mistaa, vaikka Vaasan sairaanhoitopiirin alueella koolla olisi 11–50 henkilöä ja muiden sairaanhoi-topiirien alueella yli 50 henkilöä.

Mikäli ehtoollisjumalanpalvelukset ovat olleet seurakunnassa koronatilanteen vuoksi tauolla, niiden käynnistämistä suositellaan. Ehtoollisen vietosta 15.5.2020 annettu ohje on edelleen voimassa (https://www.lapuanhiippakunta.fi/uploads/2020/05/0aeadd93-ehtoollisohje-15.5.2020.pdf).

Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen
Hallitus on 15.10.2020 linjannut, että lasten ja nuorten harrastusten keskeyttämisen kohdalla on syytä käyttää erityistä harkintaa. Lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnalla on perheiden hyvinvoin-nin ja ongelmien ennaltaehkäisyn kannalta merkittävä rooli. Seurakuntien tavanomainen kerhotoi-minta ei kuulu kokoontumisrajoituksen piiriin. Mikäli seurakunnan kerhotoiminta on ollut keskeytyk-sissä, sen jatkamista suositellaan turvallisuusseikat huomioon ottaen.

Hallinnon kokoukset
Kokoontumisrajoitus ei koske seurakuntien lakisääteisiä luottamustoimielimiä. Mikäli kokoontumis-rajoitus on asetettu tiukaksi, varotoimenpiteenä toimielinten kokoontumisia tulee harventaa ja päät-tää vain niistä asioista, jotka ovat pakollisia tai muuten kiireellisiä. Kokousjärjestelyissä on kiinnitet-tävä erityistä huomiota turvalliseen osallistumiseen. Kirkkolainsäädäntö ei tällä hetkellä mahdollista sähköisiä kokouksia.

Vastuukysymykset
Valtiovallan suositusten sekä aluehallintoviraston antamien määräysten noudattamisesta seura-kunnan tilaisuuksissa sekä niitä koskevista tilanne- ja tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkko-herra tai seurakuntayhtymän yhteisten toimintojen osalta seurakuntayhtymän ylin johto.

Linkkejä:

​​​​​​​Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 23.10.2020
Vaasan sairaanhoitopiirin koronasivusto
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin koronasivusto
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin koronasivusto
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin koronasivusto
Ohje koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi (THL ja OKM 21.9.2020)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kasvomaskisuositus
Suositus kasvomaskien käytöstä (THL )
Valtioneuvoston suositukset ja rajoitukset (mm. etätyösuositus)
Kirkon koronasivusto
Lapuan hiippakunnan koronasivu
Ehtoollisen vietosta 15.5.2020 annettu ohje
Lisätiedot: hiippakunnan valmiuspäällikkö Jukka Helin, jukka.helin@evl.fi, p. 040 646 1906.