FORWARD LOOKING: VAMMAISTEN OMAEHTOISUUDEN KEHITTÄMISHANKE

Maantieteellinen alue: NEPAL, Banken, Dhadinging, Gorkhan, Kathmandun, Kailali, Kaskin ja, Lalitpurin
piirikunnat

Toteuttavat kumppanit: Forward Looking -järjestö, Suomen Lähetysseura, Toivakan seurakunnan nimikkohanke

Hankkeen tavoitteet: Vammaisten nuorten ja aikuisten elämä muuttuu koulutuksen, ammatti- ja elämäntaito- koulutuksen ansiosta ja he saavat mahdollisuuden tasavertaiseen, ihmisarvoiseen elämään. Nepalilaisten vammaisjärjestöjen kyky tuottaa näitä palveluita ja edistää vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumista paranee.

Kuvaus: Nepalissa arvioidaan olevan yli 500 000 näkö-, kuulo- tai fyysisesti vammaista ihmistä. Köyhyys ja yhteiskunnan hylkivä asenne heitä kohtaan johtavat eriarvoisuuteen muiden ihmisten kanssa. Edelleen on yleistä, että vammaiset henkilöt pidetään piilossa yhteisön jäseniltä, sillä häpeä ja vammaisuuden stigma ovat edelleen voimakkaita. Monissa kodeissa vammaiset lapset ja nuoret jäävät peruskoulutusta vaille. Heidän kasvaessaan syrjäytyminen normaalista sosiaalisesta, yhteiskunnallisesta ja elinkeinoelämästä johtavat siihen, ettei heillä ole mahdollisuutta ammattiin, ihmisarvoiseen elämään eikä omiin valintoihin tulevaisuutensa suhteen. Saavuttaakseen perusoikeutensa yhteiskunnassa, vammaisten ihmisten tulee itse ottaa ohjat käsiin omasta tulevaisuudestaan. Tämän edellytyksenä ovat mm. lukutaito ja itsenäinen toimeentulo. Vaikka Nepalin uusi perustuslaki on edistyksellinen vammaisasioissa, lain toimeenpanossa on suuria haasteita mm. tiedon puutteen vuoksi.

Odotetut pitkäaikaisvaikutukset:  Vammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä kohentunut sosio-ekonominen tila ja osallistuminen yhteiskunnan toimintoihin tasavertaisina muitten kanssa.

Hankkeen tuotokset:

1. Hankealueiden vammaisten henkilöiden voimaannuttaminen vaikuttamistyön, tietoisuuden
lisääntymisen ja koulutuksen kautta
2. Paikallisten vammaisjärjestöjen kapasiteetin vahvistaminen koulutuksin ja resurssein tuottamaan
jäsenilleen tarvittavia palveluita ja ajamaan heidän etujaan yhteiskunnassa
3. Vammaisten henkilöiden ammatillinen koulutus ja tulopohjan laajeneminen hankepiirikunnissa

Mitä hankkeessa tehdään:  Hankkeessa vammaisille ihmisille tarjotaan mahdollisuus ammattikoulutukseen, työllistymistukeen ja tarvittaessa lukutaidon saavuttamiseen. Oppisopimus-, pienyrittäjyys- ja osuuskuntatoiminta parantavat vammaisten ihmisten ja heidän perheittensä toimeentulon turvaamiseksi. Valtaosaa toiminnasta on delegoitu maakunnissa paikallisille vammaisjärjestöille, joita Forward Looking tukee toimimaan vammaisten omaehtoisuuden lisäämiseksi. Verkostoitumista eri vammaistyötä tekevien tahojen kanssa kehitetään ja tiedonvälitystä vammaisuudesta parannetaan yhdessä verkoston kanssa asennemuutoksen aikaansaamiseksi yhteiskunnassa. Kathmandussa Forward Lookingilla on myös oma pieni toimintakeskus, jossa järjestetään kursseja työllistymiseen johtavissa taidoissa (ATK-taidot, kampaamo- ja kauneusala, ammattimuusikko-opinnot, radiotyön koulutus, jne.). Keskus tarjoaa vammaisille myös mahdollisuuden vertaistukeen. Hankkeen tuloksena n. 1000 vaikeasti näkö-, kuulo- ja liikuntavammaista nuorta tai aikuista pääsee ammattikoulutuksen ja/tai työelämän piiriin. Yhteiskunnan vammaisia ihmisiä koskevat negatiiviset asenteet vähenevät ja vammaisten ihmisten oikeus osallistua taloudelliseen ja sosiaaliseen elämään hyväksytään. Vammaisjärjestöjen verkostoituminen ja yhteistyö muitten kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen kanssa on välttämätöntä vammaisten aseman muuttamiseksi maanlaajuisesti. Forward Lookingin antaman tuen ansiosta sen paikallisten vammaisjärjestökumppanien toimintakyky maakunnissa
vahvistuu.

Hyödynsaajat: Vammaiset ihmiset ja heidän perheensä ja vammaisjärjestöt Viestinnällisesti jotain uutta ja kiinnostavaa: Nepalin uusi perustuslaki on vammaisten oikeuksissa edistyksellinen. Lain toimeenpano on kuitenkin haasteellista valtion heikon kapasiteetin ja vammaisten ihmisten omien oikeuksiensa huonon tuntemuksen vuoksi. Kansalaisjärjestöillä on tärkeä rooli vammaisten henkilöiden saattamisessa valtion tuen piiriin sekä erityisesti vammaisuuteen liittyvän stigman vähentämisessä ja vammaisten henkilöiden osallistamisessa yhteisöjensä aktiivisiksi jäseniksi.

Lähetysseuran työmuodot hankkeessa: Vammaiset ihmiset voivat elää esteettömässä ympäristössä ja rikastuttavat yhteisöjään. Kumppanikirkot ja –järjestöt toimivat ammattitaitoisesti ja hyvän hallintotavan mukaisesti. Vammaisille henkilöille tarjotaan mahdollisuus ammattikoulutukseen, työllistymistukeen ja tarvittaessa lukutaidon saavuttamiseen. Oppisopimus-, pienyritys ja osuuskuntatoiminnan mahdollisuuksia kartoitetaan toimeentulon turvaamiseksi. Valtaosa toiminnasta toteutuu piirikuntien omien vammaisjärjestöjen kautta. Kathmandun toimintakeskuksessa järjestetään kursseja mm. ATK-taidoissa, kampaamo- ja kauneusalalta, ammattimuusikkoopinnoista ja englanninkielessä.

Hankekausi päättyy: Hankkeelle ei ole asetettu päättymisaikaa.

Forward Looking -järjestön englanninkieliset nettisivut

Lähetysseuran Nepalin työn nettisivut

LAHJOITA Toivakan seurakunnan Nepalin työlle Lähetysseuran kautta (tilinumero FI38 8000  1400 1611 30, viite: 4 074742 002006 541 tai Mobile Paylla numeroon 10577). Suomen Lähetysseuran keräyslupa Manner-Suomi RA/2020/3, voimassa 3.1.2020–31.12.2021, myönnetty 3.1.2020, Poliisihallitus.


---

Nepalin vammaistyön kirjeet


Forward Looking -vammaistyön hankekuvaus

Forward Looking -sopimuskohderaportti 2 / 2018

Forward Looking -sopimuskohderaportti 1 / 2017

Forward Looking -sopimuskohderaportti 2 / 2016

Forward Looking -sopimuskohderaportti 1 / 2016