Uutislistaukseen

KUULUTUS - seurakuntajaon muutosta koskeva aloite

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on päätöksellään 14.2.2024 tehnyt aloitteen seurakuntajaon muutoksesta Jyväskylän, Hankasalmen, Joutsan, Petäjäveden ja Toivakan seurakunnissa niin, että nämä seurakunnat lakkautettaisiin 31.12.2024 ja liitettäisiin Jyväskylän seurakuntaan 1.1.2025 lukien. Laajenevan Jyväskylän seurakunnan alue kattaisi nykyiset seurakuntien alueet eli Jyväskylän kaupungin sekä Joutsan, Luhangan, Petäjäveden, Toivakan ja Hankasalmen kuntien alueet kokonaisuudessaan.

Aloitteen mukaisen seurakuntajaon muutoksen katsotaan nykytilaa paremmin turvaavan seurakunnan perustehtävän kokonaisvaltaisen toteutumisen alueella ja siten parantavan laajenevan seurakunnan toimintakykyä sekä toiminnan taloudellisuutta.

Lisätietoja aloitteen sisällöstä saa Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulista lakimiesasessori Tuomas Hemmingiltä [tuomas.hemminki@evl.fi].

Joutsan, Petäjäveden, Toivakan, Hankasalmen ja Jyväskylän seurakuntien jäsenille varataan tilaisuus ottaa kantaa ehdotettuun seurakuntajaon muutokseen 14 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta eli 1.3.2024 asti. Tuomiokapitulille osoitettu kannanotto tulee toimittaa Lapuan hiippakunnan tuomiokapituliin osoitteeseen:

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli

PL 160

60101 Seinäjoki

lapua.tuomiokapituli@evl.fi

Kannanoton on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Kannanoton voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä.

Tämä kuulutus on julkaistu Jyväskylän, Joutsan, Petäjäveden, Toivakan ja Hankasalmen seurakunnan verkkosivuilla ja ilmoitustauluilla 16.2.2024 ja pidetään nähtävillä 1.3.2024 asti.

Seurakuntalaisille järjestetään lisäksi aiheesta avoin keskustelutilaisuus Toivakan seurakuntakodilla 14.3. klo 18.

16.2.2024 10.27